fa

en

اخذ مجوز تولید و تکثیر آلبوم کوفکا به شماره مجوز 4595/4 ت

اخذ مجوز تولید و تکثیر آلبوم الوناتی به شماره مجوز کتابخانه ملی 8990 و

اخذ مجوز تولید و تکثیر آلبوم چشمه مهر به شماره مجوز کتابخانه ملی 9328

اخذ مجوز تولید و تکثیر آلبوم هرا به شماره مجوز 5501

اخذ مجوز تولید و تکثیر آلبوم رقص و آتش به شماره مجوز 5577

اخذ مجوز تولید و تکثیر آلبوم سبز جاودان به شماره مجوز 5289/3 ت

اخذ مجوز تولید و تکثیر آلبوم سودای دل به شماره مجوز 5290/4 ت

اخذ مجوز تولید و تکثیر آلبوم ناز و نیاز به شماره مجوز 6185 و کتابخانه ملی 12679

اخذ مجوز تولید و تکثیر آلبوم شرح پریشانی

اخذ مجوز تولید و تکثیر آلبوم همدلی

اخذ مجوز تولید و تکثیر آلبوم تکنوازی تار فراز انتصاری

اخذ مجوز تولید و تکثیر آلبوم گاهی سه گاهی

اخذ مجوز تولید و تکثیر آلبوم شورمستی

اخذ مجوز تولید و تکثیر آلبوم تشویش

اخذ مجوز تولید و تکثیر آلبوم راه بی نهایت

 

 


تولید 27 ارديبهشت 1396 10867بازدید
(میانگین آرا 4.5 از 2 رای)